Наприклад: Контакти


Вітаємо вас


Гурток «Паросток»
Професійно- технічне училище № 32 » Правила прийому до ПТУ № 32 м. Бобринець на 2019-2020 н.р.
Правила прийому до ПТУ № 32 м. Бобринець на 2019-2020 н.р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти,

науки, молоді та спорту

Кіровоградської  області

державної адміністрації

____________В.Таборанський

«____»_________2018р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                            Директор   професійно -  технічного                                                                     училища № 32  м.Бобринець

 

______________ А.М. Запорожець

«__»______________ 2018 р.

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

прийому до професійно-технічного

училища № 32 м. Бобринець

на 2019-2020 навчальний рік

 

 

    Розглянуто на засіданні

педагогічної ради ПТУ № 32

 м. Бобринець

   Протокол № 1 від 29.08.2018р.

 

 

 

 

 

Бобринець - 2018

 

 


 

1. Загальна частина

1.1.Правила прийому до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець на 2018 рік розроблено згідно Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом  Міністерстві освіти і науки України  від 14.05.2013 року № 499.

1.2. До професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець приймаються громадяни України.

1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

     Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальному закладі  відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

     Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.4.Прийом до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник».

1.5.Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічному училищі № 32 м. Бобринець.

1.6.Прийом громадян понад державне замовлення , а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


2. Приймальна комісія

2.1.Прийом до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного училища Запорожець Андрій Михайлович, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3.Правила прийому до професійно-технічного училиша № 32 м. Бобринець на наступний календарний рік розробляються відповідно законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджуються директором ПТУ №32 м. Бобринець за погодженням управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації до 01.12.2017 року.

2.4. Приймальна комісія:

-  організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець, оформляє протокол  та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я  та професійної придатності вступників;

- розглядає оскарження результатів конкурсного відбору;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5.Правила прийому до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

- перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

- планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови надання;

-порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 

3. Документи для вступу

3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання , до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою 086-О;

- 6 фотокарток розміром 3х4;

- ксерокопію довідки про ідентифікаційний код;

- копії документів, що дають право на пільги при вступі в навчальний заклад (за наявності);

- паспорт, документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів. Усі ксерокопії завіряються печаткою училища та підписом відповідальної особи, яка приймає документи.

    Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України « Про захист персональних даних».

3.2.Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ договір про навчання і подальше працевлаштування.

3.3.Прийом документів у дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проводиться з дотриманням вимог до відповідного переліку документів, які підтверджують їх юридично-правовий статус (додаток №1).

 

4. Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного училища №32 м. Бобринець проводиться на базі базової і повної загальної середньої освіти шляхом конкурсного відбору – за результатами співбесіди. Перелік питань для співбесіди затверджується головою конкурсної комісії.

4.2. Співбесіда проводиться протягом усього періоду прийому документів за графіком, затвердженим головою приймальної комісії.

4.3. Прийом вступників до училища на навчання за державним замовленням у 2018 році проводиться на денну форму навчання за наступними професіями:

 

№ з/п

Перелік професій

Регіональне

замовлення

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Термін

навчання

Обмеження за професією

1

5122 Кухар

60

Кухар ІУ розряду

2,5

Медичні протипоказання

2

 

7233.  Слюсар з ремонту

сільськогосподарських машин та устаткування,

8331. Тракторист-машиніст сільськогосподарського

виробництва

60

Слюсар ІІІ розряду

 

 

 

Тракторист-машиніст категорій  А1, А2, В1

3,3

Медичні протипоказання

4.4.Строки проведення прийому на навчання до професійно-технічного училища   № 32 м. Бобринець:

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

З 01.06.2019

Закінчення прийому заяв та документів

20.08.2019

Строки проведення співбесіди

Протягом усього періоду прийому документів

Термін зарахування вступників

24.08.2019

 

4.5.Перелік професій та терміни прийому на навчання за направленнями державного центру зайнятості визначаються відповідно до договору про надання освітніх послуг.

 

5.Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти –сироти та діти позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 « Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання  за обраним напрямом (професією), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист гроиадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників  Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за проіесіями, для яких визначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до професійно-технічного училища за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оглошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.Зарахуваня до професійгно-технічного училища №32 м. Бобринець здійснюється наказом директора Запорожця А.М.

5.6.Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного училища №32 м. Бобринець може супроводжуватись укладанням угоди між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – їх батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7.Зарахування до професійно-технічного училища №32 м. Бобринець на навчання за рахунок видатків Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець.

    На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічне училище № 32 м. Бобринець може проводити додатковий прийом.

6.3.Особам, які не зараховані до професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом 5 днів з дня прийняття рішення.

6.4.Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5.Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється управлінням освіти, науки молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

Додаток 1

Перелік документів для підтвердження статусу дитина - сирота

1. Свідоцтво про народження (оригінал).

2. Документ про освіту (оригінал).

3. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини-сироти: свідоцтво про смерть обох батьків; якщо дитину виховувала одинока мати, то повинно бути свідоцтво про її смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини записаний за вказівкою матері згідно зі ст. 135 сімейного кодексу (до 01.01.04 р. згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні).

4. Документи, що підтверджують юридичний статус дитини, позбавленої батьківського піклування:

- рішення суду про позбавлення батьківських прав;

- рішення суду про відібрання дитини від батьків, не позбавляючи їх батьківських прав;

- рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) недієздатною;

- вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

- постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 року – прокурором) про перебування під вартою на час слідства;

- документ, який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від’їзд на роботу за кордон, навчання тощо);

- ухвала суду про оголошення в розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук;

- довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

- акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яку відмовилися забирати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (до 17.03.04 р. – акт про знайдену (залишену) дитину).

5. Рішення опікунської ради, або рішення суду у випадках передбачених Цивільним кодексом України про призначення опікунів, піклувальників.

6. Ідентифікаційний код.

7. Паспорт.

8. Довідки про закріплення житла та майна:

- довідка з ЖЕКу – поквартирна форма № 2;

- виписка з господарської книги;

- свідоцтво про право власності житла;

- заповіт;

- рішення про встановлення опікуна над житлом та майном;

- акт опису майна, завірений селищною (сільською) радою.

9. Акт первинного обстеження умов життя дитини.

10. Чорнобильське посвідчення для дітей, які проживають в Чорнобильській зоні та тих, які мають посвідчення з інших причини.

11. Довідка із управління праці та соціального захисту населення про призначення пенсії по втраті годувальника(ків).

12. Довідка про отримання соціальної допомоги опікунам (піклувальникам).

13. Довідка про одержання аліментів та їх розмір.

14. Довідка про стан здоров’я – (форма № 086/У), про щеплення – (форма № 063).

15. Дані про батьків та близьких родичів (про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів). Чи існують зв’язки з родичами, до кого їздить на канікули, у вихідні та святкові дні.

16. Розгорнута психолого-педагогічна характеристика: уподобання, інтереси, здібності, стан дисципліни, навчання, участі в громадському житті (гуртки, спортивні секції). Інформація про пропуски занять, хворобу, відпустки до рідних.

17. Арматурна відомість про те, що видано при закінченні інтернатного закладу (одяг, взуття, інше).

 

    Примітка: в особовій справі дитини повинні бути документи стосовно обох батьків. Лише за цієї умови її статус буде підтвердженим.

Про сайт
Сайт Професійно технічного училища №32
Радіо
Радіо онлайн